2646 S. 34th
Kansas City, KS 66106
Phone: (913) 262-7022