3027 N. 54th St.
Kansas City, KS 66104
Phone: (913) 287-8883